FAALİYET ALANI

FAALİYET ALANI

Ulukartal Holding’in vizyonu; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. 

Holding bu vizyonu  gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

 A- Şirket Kurma iştirak tesisi ve elden çıkarma;

 1-     Holding sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, enerji, teknoloji, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, telekomünikasyon, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik havacılık ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım, konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, kıymetli madenler, menkul kıymetler, portföy, sigorta, faktoring ve finansal kiralama konularında faaliyet gösteren şirketlere ayni veya nakdi sermaye koymak suretiyle yatırım yapmak.

 2-     Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla ve gelir elde etmek amacıyla; vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri değişebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

 B- İşletme Faaliyetleri;

 1-     Holding sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi verimli hale getiren veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla  projeler ile ilgili  ön araştırma yapar. Projelerin fizibilitelerini, finansman dengelerini inceler ve  yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde kar amaçlı bulunabilir.

2-     Holding Ülke  ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile, kuracağı şirketlerle  veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

3-     Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

4-     Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

5-     Holding, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

6-     Holding, aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin, yurt içi ve yurt dışı borsalarda her nev’ i hisse senetleri satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.

C- Sermaye Piyasası ve Plasman İşlemleri;

     Holding, sermaye piyasasının öngördüğü şartlar dahilinde sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

D- Organizasyon Hizmetleri;

1-     Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütür ve bu konularda kendilerine yardımcı olur.

2-     Holding, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

E- Müşterek Hizmetler;

1-     Holding, ticari amaçlı hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2-     Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3-     Holding, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir.

4-     Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

F- Gayrimenkullere Tasarruf;

1-     Holding amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunların başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehini yapabilir.

2-     Holding amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

G- Sosyal Faaliyetler;

1-     Holding Türk Ticaret Kanunu’nun 468’inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları kurabilir.

2-     Holding genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir. Bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

H- Diğer İşler;

1-     Holding yukarıda A ile H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2-     Yukarıda yazılı olanların dışında Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir.

I- Yasal Sınırlama;

Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Merkez ve Şubeler

Holding’in merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi Büyükdere Cad. Meydan Sok. kat:13 No:11 Spring Giz Plaza Şişli-Maslak/İstanbul dur. Yönetim Kurulu kararı ile Holding’in merkezi bir başka yere nakledilebilir. Bu karar Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş holding şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Holding, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki koşullara uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içinde ve yut dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acenteler açabilir.

Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakli Tahvil) ve Finansman Bonosu ve Borç senedi ihracı

Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde veya gerekli izini almak suretiyle yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil, kar ve zarar iştirakli kar ortaklığı belgesi (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonosu ve borç senedi ihraç edebilir.